Combo Waterfall Trek, River Swim 27 Ιουνίου 2021
Στους μυστικούς καταρράκτες της Νεμούτας

flag uk.jpeg


Στη Νεμούτα Ηλείας υπάρχει ένας πολύ καλά κρυμμένος παράδεισος, με καταρράκτες και τρεχούμενα νερά. To τοπίο θυμίζει άγρια ζούγκλα!

Ένας υπέροχος θησαυρός άγριας φυσικής ομορφιάς, γεμάτος με δροσιά, από τα τρεχούμενα νερά και την πλούσια βλάστηση.
 

Σακίδιο στη πλάτη και φύγαμε για τα φαράγγια του Άμπουλα, του Χαρατσαρίου και τμήματος του ποταμού Ερύμανθου!

Φανταστικές οι εικόνες του φαραγγιού του Άμπουλα (στα τούρκικα σημαίνει άφθονο νερό), από τη πυκνή βλάστηση δίπλα σε νεροτριβές, οθωμανικές βρύσες αλλά και από τους δώδεκα πανέμορφους καταρράκτες ύψους 15 έως 50 μέτρων, που σχηματίζουν μικρές λίμνες.
Με μέτωπο στον ποταμό Ερύμανθο θα διασχίσουμε έναν μπαρουτόμυλο που χρησιμοποιήθηκε στην επανάσταση του 1821, νερόμυλους, εξωκλήσια, πέτρινα γεφύρια (Σεϊνταγά)

 

Η ανάβαση θα γίνει από τον ποταμό Ερύμανθο  μέσω του  φαραγγιού Χαρατσαρίου. Εκεί βρίσκονται οκτώ πανέμορφοι καταρράκτες 15 έως 35 μέτρα ύψος. Οι καταρράκτες του Χαρατσαρίου θα μας "χορτάσουν" από υπέροχη φύση, αφού συνθέτουν μια τοποθεσία ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς!

Διαδρομές που θα μας χαλαρώσουν και θα μας γεμίσουν με αισθήματα γαλήνης .
Ποιος δεν θέλει να δροσιστεί στα νερά των καταρρακτών; Βουτιές και παιχνίδισμα γύρω από τα παραμυθένια τοπία και τα νερά του ποταμού Ερύμανθου!

Μέχρι εδώ όμως η περιγραφή, γιατί τα ωραία πράγματα δεν αντέχουν την περιγραφή, πρέπει να τα ζήσεις... Ομορφιά!!!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Κυριακή 27 Ιουνίου στις 6:30 το πρωί με στάσεις επιβίβασης σε Ρουφ 06:30, Ελαιώνα 06:45, Βίαμαξ 07:00

(κλίκαρε στις υπογραμμίσεις για να ανοίξει χάρτης πρόσβασης)

Για ευνόητους λόγους και σύμφωνα με τις ισχύοντες κανόνες θα υπάρξει περιορισμός στις συμμετοχές των θέσεων του combobus, γι' αυτό θα ισχύσει το first come first served. ​
Kατά την είσοδο στο πούλμαν θα γίνεται θερμομέτρηση μετώπου και η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

ΑΦΙΞΗ 
Στο χωριό της Νεμούτας, σύντομη στάση για νερό και φύγαμε για τους καταρράκτες! 

   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Στην Αθήνα πριν τις 10 το βράδυ

ACTIVITY

Waterfall Trek

Πεζοπορία σε φαράγγι, περπατάμε δίπλα από νερό και κάτω από καταρράκτες

Για ένα μικρό κομμάτι θα χρειαστεί να περπατήσουμε και μέσα στο ποτάμι που όμως το νερό δεν ξεπερνάει τα 20 εκατοστά

Διάρκεια 5-5:30 ώρες - Απόσταση περίπου 8 χιλιόμετρα - Υψομετρικά Ανάβασης 250μ και Κατάβασης 250μ  - Δυσκολία 1 (Ιδανική και για αρχάριους)

ΦΑΓΗΤΟ
Στη Φολόη

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Απλής πεζοπορίας, αθλητικά trail running που θα βραχούν. Κολάν ή ελαφρύ παντελόνι, ένα κοντομάνικο μπλουζάκι κατά προτίμηση συνθετικά. Μαγιό για όποιον μπει κάτω από τους καταρράκτες ή κολυμπήσει στο ποτάμι, πετσέτα και σακίδιο ημερήσιας πεζοπορίας με τα προσωπικά μας είδη

Στεγνά ρούχα και δεύτερα παπούτσια μπορούν να μας περιμένουν στο combobus 

 

LAST DETAILS 
Λεπτομερές πρόγραμμα θα σταλεί στους συμμετέχοντες λίγες ημέρες πριν την εκδρομή

KΟΣΤΟΣ
€33 για τα Loyal Μέλη του Combo (άμεση κατοχύρωση θέσης και πληρωμή στο comboBus)

€33 για όλους τους υπόλοιπους που θα πληρώσουν στο γραφείο του συλλόγου μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου

€38 για πληρωμή στην τράπεζα ή μετά την Τρίτη 22 Ιουνίου

τα περιλαμβάνει όλα -μετακινήσεις, σχεδίαση και καθοδήγηση από οδηγούς, φόρους- εκτός από τα προσωπικά έξοδα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Η πεζοπορική μας διαδρομή είναι κυκλική και η μετακίνηση με τα δικά μας αυτοκίνητα είναι εφικτή.  

Κόστος συμμετοχής €23, πληρωμή on the spot

Το σημείο και η ώρα συνάντησης θα σταλούν στα "Last Details" 

Οι θέσεις κατοχυρώνονται με τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής και στη συνέχεια αποπληρωμή του ποσού. Δικαίωμα ακύρωσης μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου

First come first served. Λόγω του περιορισμού δήλωσε όταν είσαι σίγουρος ώστε να μην στερήσεις τη συμμετοχή σε κάποιον άλλο. 

Contact: George Perdikoulis, 6940545073

 

Ιn Nemouta, at Ilia region, is a very well hidden paradise, with waterfalls and running water. The landscape is reminiscent of a wild jungle!

A wonderful treasure of wild natural beauty, full of coolness, from the running waters and the rich vegetation.


Let's take the backpack and and leave for the gorges of Amboulas, Haratsari and part of the river Erymanthos!

Fantastic images of the gorge of Amboulas (in Turkish it means plenty of water), the dense vegetation next to water mills, Ottoman fountains and the twelve beautiful waterfalls 15 to 50 meters high, which form small lakes.
Facing the river Erymanthos we will cross a gunpowder mill used in the revolution of 1821, watermills, chapels, stone bridges (Seindaga)


The ascent will be from the river Erymanthos through the gorge Haratsari. There are eight beautiful waterfalls 15 to 35 meters high. The waterfalls of Haratsari will "fill" us with wonderful nature, since they compose a location of inexhaustible natural beauty!

Routes that will relax us and fill us with feelings of peace.
Who does not want to cool off in the water of the waterfalls? Diving and playing around the fairytale landscapes and the waters of the river Erymanthos!

 

Let's leave the description because the nice things can not stand the description. You have to live them ... Beauty !!!

DEPARTURE

Sunday 27 June at 6:30 in the morning with boarding stops at Rouf 06:30, Εlaiona 06:45, Viamax 07:00

(click on the underlines to open an access map)

For obvious reasons and according to the current rules, there will be a restriction on the participation of the combobus seats, that is why the first come first served will apply.
Upon entering the bus, a forehead thermometer will be taken and the use of a mask will be mandatory throughout the journey.

ARRIVAL
In the village of Nemouta, short stop for water and we leave for the waterfalls!

   

RETURN
In Athens before 11 pm

ACTIVITY

Waterfall Trek

Hiking in a gorge, we walk next to water and under waterfalls

For a small part we will need to walk in the river but the water does not exceed 20 cm

 

Duration 5-5: 30 hours - Distance about 8 km - Elevation 250m and Descent 250m - Difficulty 1 (Ideal for beginners)

FOOD
In Foloi

ΕQUIPMENT

Simple hiking, sports trail running that will get wet. Leggings or light pants, a short-sleeved T-shirt, preferably synthetic. Swimwear for anyone who goes under the waterfalls or swims in the river, towel and backpack for daily hiking for any clothes left over and for snacks with water.

Dry clothes and second shoes can be waiting for us in the combobus

 

LAST DETAILS 
A detailed program will be sent to participants a few days before the trip

COST
€ 33 for Loyal Combo Members (instant booking and payment at comboBus)

€ 33 for all others who will pay at the club office until Tuesday, June 22

€ 38 for payment to the bank or after Tuesday 22 June

Includes everything - travel, design and guidance from drivers, taxes - except for personal expenses

 

MOVE WITH MY OWN CAR

Our hiking route is circular and transportation with our own cars is possible.

Participation cost € 23, payment on the spot

The meeting point and time will be sent to "Last Details"

 

The positions are secured by completing the participation form and then repaying the amount. Right of cancellation until Tuesday 22 June

First come first served. Due to the restriction state when you are sure not to deprive someone else of participation.

Contact: George Perdikoulis, 6940545073